Darmowy rok za nielegalne opaty
PRAWO I PIENIDZE. Krakowskie wodocigi przestraszyy si lawiny skarg

Wszyscy, którzy w ostatnich 20 latach zapacili za przyczenie do sieci wodocigowej lub kanalizacyjnej, powinni otrzyma zwrot pienidzy. Opaty pobierane z tego tytuu przez gminy i gminne spóki byy bowiem nielegalne. Wyrok sdu, do którego dotar "Dziennik Polski", jest jednoznaczny.

- Zaproponujemy zwrot opaty poprzez zmniejszenie lub anulowanie rachunków za wod i cieki - mówi Piotr Zitara, rzecznik Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji w Krakowie.
Jeli kto zapaci za przyczenie do sieci 3 tys. z, a jego obecne rachunki za wod i cieki wynosz 250 z miesicznie, to przez rok nie zapaci MPWiK ani grosza!
Krakowskie wodocigi zdecydoway si na takie rozwizanie po wielu miesicach konsultacji prawnych i burzliwych narad, rzecz dotyczy bowiem tysicy mieszkaców i olbrzymich pienidzy. W Krakowie chodzi o dziesitki mln zotych.
Problem powsta rok temu, gdy krakowski nauczyciel, zachcony publikacjami "Dziennika Polskiego" na ten temat, zada od MPWiK "zwrotu bezprawnie pobranej opaty". Po jego skardze Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie orzek, i uchwaa Rady Miasta, na mocy której pobierano te opaty, "zostaa wydana z naruszeniem prawa." Wodocigi zwróciy krakowianinowi 6,8 tys. z, z czego 3 tys. z to opata, a reszta odsetki od 2001 r.
Wadze wodocigów przestraszyy si lawiny skarg i da zwrotu opat z odsetkami, co grozioby ruin spóki. Dodatkowo WSA w kwietniu orzek, i zapisy uchway Rady Miasta Krakowa z 1998 r. o pobieraniu opat za przyczenie do sieci, s sprzeczne z konstytucj.
- MPWiK nie byo stron wyroku, tylko gmina Kraków - tumaczy Piotr Zitara. - Kto jednak ma odda pienidze? Poczulimy si zobowizani, bo do nas one wpyway.
Wystarczy teraz zgosi si do MPWiK, a pracownicy zaproponuj zawarcie ugody. Jeli kto si na ni nie zgodzi, moe zoy pozew do sdu.
Ju w latach 90. sdy orzekay, e opaty za przyczenie do wodocigów s nielegalne

W latach 1998-2003 wszystkich krakowian obowizyway uchway Rady Miasta "w sprawie warunków podczenia do miejskiej sieci wodocigowej i kanalizacyjnej". Byo w nich zapisane, e "kady podmiot przyczajcy si do miejskiej sieci wnosi na konto MPWiK jednorazow opat przyczeniow". W treci uchwa radni zapisywali take wysoko opat.
W 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. byo to - w przypadku domów jednorodzinnych - 750 z za przyczenie do wodocigów i 1500 z za przyczenie do kanalizacji; dla zabudowy wielorodzinnej stawki byy dwukrotnie wysze. Od lutego 2000 r. RMK podniosa opaty do - odpowiednio - 1000 i 2000 z.
Trzy lata temu w serii artykuów na amach "Dziennika Polskiego" zwrócilimy uwag, e nie ma podstaw prawnych do pobierania opat przyczeniowych. Zgodnie z licznymi wyrokami sdów, wszelkie podatki, daniny publiczne wolno stosowa wycznie na mocy ustawy, a adna ustawa nie mówi o opatach za przyczenie do sieci. Pod wpywem naszych publikacji ponad 30 maopolskich samorzdów zaniechao pobierania tych opat.
Gmina Kraków zrobia to wczeniej. Ju w maju 2003 r. wojewoda stwierdzi niewano obowizujcej wówczas uchway RMK dotyczcej warunków przyczenia. Opaty uzna za bezprawne. Wadze Krakowa zmieniy uchwa. W dugi spór z wojewod weszy natomiast inne gminy, m.in. Niepoomice, ze Stanisawem Kracikiem, obecnym wojewod, na czele. Ostatecznie przegray jednak w sdzie i musiay zrezygnowa z opat.

Pozosta problem zaszoci: z wyroków sdów wynika bowiem jasno, e nigdy nie byo podstaw do pobierania opat przyczeniowych. A skoro tak, to zgodnie z kodeksem cywilnym samorzdy powinny zwróci pienidze.
Pod wpywem naszych tekstów jeden z krakowian zaskary do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego uchwa RMK, na mocy której musia zapaci wodocigom w 2001 roku 3 tys. z, czyli dwie swoje ówczesne pensje. WSA uzna, e "zaskarona uchwaa zostaa wydana z naruszeniem prawa". Otworzyo to krakowianinowi drog do dania zwrotu opaty. Wystpi z roszczeniem wobec MPWiK i otrzyma ca kwot z odsetkami - w sumie 6,8 tys. z.
Spraw zainteresowa si prokurator okrgowy w Krakowie, który skierowa odrbn skarg na uchwa RMK z grudnia 1998 r. I miesic temu WSA w skadzie: Kazimierz Bandarzewski, Wojciech Jakimowicz i Jacek Bursa uzna zapisy uchway mówice o pobieraniu i wysokoci opat za niezgodne z prawem i od pocztku niewane.
"Jednostronne nakadanie na obywateli jakichkolwiek obowizków, w tym opat, nie jest dopuszczalne bez wyranego upowanienia ustawowego. Z art. 84 Konstytucji RP wynika, e obywatel jest obowizany do ponoszenia ciarów i wiadcze publicznych przewidzianych wycznie ustaw" - uzasadni sd.
Z ekspertyz prawnych wynika, e wodocigi musz zwróci opaty przyczeniowe. Przedsibiorstwo zaproponuje wszystkim, którzy si w tej sprawie zgosz, kompensat nalenoci z biecych rachunków. Wielu krakowian przez kilka miesicy, a nawet rok, w ogóle nie bdzie musiao paci za wod i cieki. Wprawdzie pozywajc MPWiK do sdu mog wygra wiksze pienidze (opaty z odsetkami), ale zapewne wikszo bdzie chciaa sobie oszczdzi sdowej mitrgi i kosztów.
Wadze wodocigów na to licz. Potencjalne roszczenia mieszkaców id w dziesitki milionów zotych. Na razie wnioski o zwrot opat zoyo w MPWiK kilkadziesit osób. Reszta nic nie wie o "wdroeniu procedury zwrotu", bo miejskiej spóce najwyraniej nie zaleao na nagonieniu sprawy.

ZBIGNIEW BARTU
Dziennik Polski

http://www.rp.pl/artykul/572679.html
 
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110303/POWIAT0113/409271218

 

Napisane przez: Subbuteo dnia 29.06.2012, 09:10:54

Komentarze:

Brak komentarzy.


<<< Poprzednia 1 Następna >>>Dodaj komentarz
Imię
e-mail (opcjonalnie)
Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zostało znaków
CAPTCHA
CAPTCHA (przepisz kod z obrazka powyżej)