Radni nie mogą już twierdzić, że nie nic wiedzieli o naruszeniach prawa w naszej gminie. Jak to mówił Gombrowicz, zostali uświadomieni przez uszy. Choć Pacholak bronił się rozpaczliwie i wołał, że nie chce słuchać o tym, co było źle, że radni nie chca tego wiedzieć, zostało przekazane do ich wiadomości kierowne do Prezes Rady Ministrów, Premier Beaty Szydło pismo z wyliczanką, co było nie tak (adresatów jest więcej, ich lista znajduje pod testem korespondencji, którą publikujemy poniżęj).

 

Co ciekawe, po sesji radni prosili, by cały tekst, którego podobno nie chcieli poznać, opublikować. Jest długi, ale ciekawy. Przeczytać warto.

 

 

Oto cały tekst:

Szanowi Państwo,


 


 

Obywatele mają prawo oczekiwać by organy samorządowe działały na podstawie i w granicach prawa. Działając na rzecz mieszkańców Gminy Duszniki i z upoważnienia ich części, zwracam uwagę na permanentnie naruszenia Konstytucji, ustaw oraz statutu gminy, korupcję polityczną, nepotyzm oraz inne nieprawidłowości, które lawinowo narastają od grudnia 2014 roku i domagam się wezwania organów gminy do zaprzestania naruszeń prawa. W dalszej części pisma wykażę również, że nadzór ze strony Wojewody Wielkopolskiego jest niestaranny i niedostateczny, a Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Szamotułach umarzają sprawy dotyczące niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez radnych i urzędników, zamiast je wyjaśnić, co powoduje poczucie bezkarności, bezczelność i jawną pogardę dla obowiązujących przepisów.


 

Deal założycielski” - kupiona przez wójta większość w radzie gminy

 

W wyniku wyborów samorządowych w roku 2014 wójtem Gminy Duszniki został popierany przez PiS Roman Boguś, zapowiadający w swoim programie upodmiotowienie mieszkańców i działania na rzecz integracji lokalnej wspólnoty. Swoją działalność nowy wójt rozpoczął od budowy większościowej koalicji radnych, opartej na podziale funkcji w radzie gminy oraz „dealu założycielskim” - wypłacie radnemu Danielczakowi, jednocześnie pracownikowi gminnego zakładu komunalnego, nienależnych pieniędzy (za transport delegacji zagranicznej w kadencji poprzedniego wójta). Pomimo oświadczeń byłego wójta i jego zastępcy, że wypłata pieniędzy pracownikowi nie przysługiwała (przepracowane godziny miał odświętować), prokuratura umorzyła postępowanie, dając wiarę, że wystawienie faktury i wypłata pieniędzy po pół roku i zmianie władz była prawidłowa, bo wcześniej... gmina nie miała pieniędzy na wypłatę, a skoro nie ma pieniędzy, nie należy też wystawiać faktury (zaznaczam, że chodziło o kwotę około 2 tys. zł). Prokuratura w Szamotułach w ogóle nie wzięła pod uwagę obowiązujących przepisów dotuyczących obrotu gospodarczego ani zeznań świadków złożonych w trakcie postępowania, a prowadząca do końcowych wniosków ocena jest w oczywisty sposób sprzeczna ze stanem faktycznym i nieprawidłowa.

 

 

Co piąta uchwała rady gminy z naruszeniem prawa

 

Większość w radzie gminy pozwala wójtowi Bogusiowi przegłosować dosłownie wszystko; efektem jest szokująca ilość uchwał niezgodnych z prawem. W roku 2016 co piąta uchwała Rady Gminy została przez organy nadzoru uznana za niezgodną z prawem w całości lub części (na 99 uchwał 13 uznano za nieważne w części, 7 w całości – ich zestawienie, poszerzone o uchylone zarządzenia wójta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej korespondencji). Uchwał nieważnych w całości byłoby więcej, gdyby Wojewoda Wielkopolski kontrolował je wnikliwiej i konsekwentnie stosował wykładnie, zastosowane wobec analogicznych uchwał w innych gminach. Jako przykład można wskazać Uchwałę XVIII/133/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2016 r. dotyczącą stypendiów, przy kontroli której organ nadzoru nie zastosował własnej oceny, że radni nie mogą uzależniać przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce od oceny z zachowania i pozostawił ją w przyjętym przez radę kształcie, dyskryminującym uczniów. Podobnych przypadków można wskazać więcej.

 

Te same uchwały głosowane wielokrotnie w wyniku błędów

 

Merytoryczne, formalne, rzeczowe czy nawet rachunkowe błędy stają się przyczyną wielokrotnego głosowania tych samych uchwał. Ze względu na opóźnienia, wynikające z konieczności ponownego głosowania, niewykonana została uchwała o emisji obligacji w roku 2016, a uzyskanie pożyczki z WFOŚIGW stało do końca pod znakiem zapytania, ze względu na naruszenie terminu składania dokumentów (termin uruchomienia transzy pożyczki w roku 2016 uzależniony był od podpisania umowy do 30 listopada 2016; w wyniku nieformalnych zabiegów ze strony UG transzę uruchomiono pomimo podpisania umowy pożyczki pod koniec grudnia 2016).

Wielokrotnie głosowanie były:

 1. uchwała o emisji obligacji (2015) – brak wymaganej opinii radcy prawnego, głosowana powtórnie i przyjęta;

 2. uchwała o emisji obligacji (2016) – unieważniona ze względu na błędy w jej przygotowaniu, głosowana ponownie,

 3. uchwała wyrażająca zgodę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW – ze względu na przyjęcie za pierwszym razem zbyt niskiej wartości pożyczki – 1,7 mln zł, podczas gdy promesa opiewała na 5 mln zł,

 4. uchwała Program Gospodarki Niskoemisyjnej – konieczność poprawienia błędów, pod rygorem utraty dofinansowania na wykonanie PGN, wskazana przez organ nadzoru,

 5. uchwała o dofinansowaniu remontu drogi powiatowej (po wykonaniu remontu) ze względu na niewłaściwy tryb uchwalenia.

 

Radca prawny wprowadza w błąd

 

Statutu gminy nakłada obowiązek opiniowania treści uchwał przez radcę prawnego. Pomimo zatrudnienia na etacie radcy prawnej, zatrudnieniu w nietransparentnym postępowaniu „zaprzyjaźnionej” kancelarii prawnej, pochłaniającej znaczne sumy (przekraczające wynikające z umowy kwoty), jakość przyjmowanych uchwał jest bardzo niska. Radni podnoszą, że nie wszystkie otrzymywane przez nich projekty są parafowane przez radcę prawnego, zdarza się też, że niektórzy radni otrzymują wersję parafowaną dokumentu, a inni wersję bez parafy, co powoduje wątpliwości, czy jest to dokument tej samej treści. W związku ze zmianą statutu Gminy Duszniki miał miejsce przypadek wprowadzenia w błąd radnych gminy na komisjach i podczas sesji przez pracowniczkę zatrudnionej przez wójta zewnętrznej kancelarii prawnej (prywatnie koleżankę wójta z poprzedniej pracy w banku, radcę Agnieszkę Drągowską z Kancelarii Sowiński). Wójt nie wyciągnął wobec niej żadnych konsekwencji, natomiast opłacał nad wyraz hojnie z publicznych pieniędzy (na ten okres przypadają rekordowo wysokie wypłaty na rzecz kancelarii, których zakres i tematyka zostały utajnione przed opinią publiczną). O sprawie zawiadomiliśmy Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nakazał wójtowi ujawnienie, za jakie prace kancelaria otrzymała wynagrodzenie. W roku 2015 honoraria kancelarii Sowiński były o ponad 20 tys. wyższe niż wynikało to z umowy na świadczenie usług, zawartej 7.01.2015. Do stycznia 2017 kancelaria Sowiński aż siedmiokrotnie wystawiła rachunki na kwotę wyższą niż dopuszcza zawarta umowa (35 godzin/miesięcznie), a wójt Gminy Duszniki rachunki te zaakceptował.

 

 

Tajemnica korporacyjna zamiast jawności

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest ustawicznie naruszana. Wójt, jego radni oraz urzędnicy gminni zwykle nie udzielają wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane w trybie dostępu do informacji publicznej. Bardzo często odpowiadają nie na temat lub dezinformują. Zdarza się, że nie odpowiadają wcale. Do rzadkości należy udzielenie odpowiedzi w terminie krótszym niż 14 dni. Również w czasie sesji lub komisji radni nie otrzymują odpowiedzi na stawiane wójtowi pytania; normą stało się żądanie wójta, by radni przedstawiali pytania w formie pisemnej i otrzymywali odpowiedź w terminie 14 dni. Zarządzenia wójta publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej wybiórczo, z dużym opóźnieniem w stosunku do terminu wydania. Miała miejsce sytuacja dopisania do uchwały nieopublikowanego zarządzenie wójta, którego treści radni nie znali i o wydaniu którego nie wiedzieli. Komentując swoje postępowanie, wójt wyjaśnił, że jako były pracownik banku ma świadomość, że jako wójt zobowiązany jest do przestrzegania „tajemnicy korporacyjnej”.

 

 

Oczywista pomyłka pisarska czy fałszowanie uchwały

 

Przewodniczący Rady Gminy podpisał i przekazał organowi nadzoru uchwałę w innym brzmieniu niż została uchwalona na sesji – do jej treści zostało dopisane niepublikowane zarządzenie wójta Gminy Duszniki. Fakt ten – po ujawnieniu i skorygowaniu – prezentowany był jako oczywista pomyłka pisarska. Wprowadzenie do treści uchwały zmiany dotyczącej Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki nr 81/16 z dnia 21 grudnia 2016 oraz w użycie w treści uchwały zwrotu „Nr 81/16 z dnia 21.12.2016 r.” – nie stanowi błędu pisarskiego, lecz było intencjonalnym, zamierzonym działaniem. Nie ulega wątpliwości, że przewodniczący przekroczył uprawnienia, ingerując w treść uchwały lub nie dopełnił obowiązków, nie sprawdzając zgodności dokumentów.

 

 

Doręczenie dokumentów po terminie; rekord wynosi 81 dni od wydania

 

Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 października 2016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych za zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 17 stycznia 2017 r.(czyli po trzech miesiącach) – nie zostało więc przekazane do organu nadzoru w odpowiednim trybie, mianowicie w ciągu 7 dni. Podobnie Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych za zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 17 stycznia 2017 r. (czyli po dwóch miesiącach), Również po terminie zostały doręczone radnym dokumenty związane z sesja absolutoryjną. Kulminacja nieprawidłowości miała miejsce w listopadzie i grudniu 2016 r. Na pierwszej sesji w nowym roku – jak wynika z projektu protokołu – rada gminy podjęła wadliwą uchwałę w spprawie planu miejscowego (nie przegłosowano wszystkich uwag) i nie podjęła działań korygujących. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z naruszeniem terminów dostarczania dokumentów przez wójta Gminy Duszniki udzieliła mu instruktażu (w styczniu 2017, po interwencji mieszkanki gminy).

 

 


 

Deficyt wynosi zero czyli dwa miliony

– skarbniczka zamiast wypowiedzenia dostaje nagrody

 

Wyniki kontroli RIO prowadzonej w 2014 roku były dla skarbnik gminy miażdżące, Mimo wskazania ewidentnych dowodów niekompetencji, potwierdzanych w kolejnych latach, nie zostały w stosunku do niej wyciągnięte żadne konsekwencje. Pomimo permanentnych błędów (także rachunkowych) i nieudolności (skarbnik z wójtem nie potrafią wypełnić prostego wniosku o pożyczkę), skarbnik uzyskuje najwyższe oceny pracy, a wartość przyznanych jej premii i nagród za 2016 rok wyniosła 16 tys, zł. Dotyczy to osoby, która – jak sama przyznała podczas posiedzenia Kolegium RIO – „z rozpędu” wpisała, że deficyt gminy wynosi 0,00 zł zamiast 2.127.059,00 zł.

 

Wyjaśnienia skarbnik Mirosławy Szwedek: podczas posiedzenia Kolegium RIO (…)odczytała kwotę z załącznika Nr 1, poz.4.3.1. egzemplarza w wersji papierowej, podpisanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki, tj. kwotę w wysokości 0,00 zł.Na pytanie Przewodniczącej Kolegium Izby skąd te dane i na jakiej podstawie zostały wprowadzone, Skarbnik Gminy Duszniki oświadczyła, że „musiała wpisać” i wpisała „z rozpędu Deficyt wynika z poz. 3 (wynik budżetu) załącznika Nr 1. W tej wersji wieloletniej prognozy finansowej wpisano w uchwale deficyt w wysokości 2.127.059,00 zł.

 

 

Praca w gminnych instytucjach – krewni i znajomi królika

 

W instytucjach gminnych zatrudniani są znajomi oraz krewni radnych lub sołtysów; również przeprowadzane postępowania konkursowe nie prowadzą do wyłonienia najbardziej kompetentnych kandydatów (lepiej wykształceni i mający większe doświadczenie zawodowe kandydaci oceniani są niżej niż korzystający z protekcji). Dochodzi do groteskowych sytuacji, kiedy radny-członek komisji rewizyjnej domaga się kontroli i zmiany dostawcy ziemniaków do przedszkola gminnego, bo są rzekomo niewymiarowe i jego siostra, zatrudniona jako pomoc kuchenna musi obierać je ręcznie. Dostawca wszczął postępowanie w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych przez radnego. W związku z żądaniem odszkodowania w procedurze przedsądowej, radni gminy przeprowadzili niezgłoszoną zbiórke publiczną na rzecz radnego lub dokonali na jego rzecz nieopodatkowanej darowizny w kwotach 50-100 zł.

 


 

Skarżył się na mobbing – został zwolniony

 

W Urzędzie Gminy obowiązuje procedura antymobbingowa. Pracownik, który z niej skorzystał, miał pracować bez bezpośredniego nadzoru mobbingującej go osoby; rzeczywiście, nie pracuje pod jej nadzorem – został zwolniony. Lokalne gazety informowały również o innych przypadkach mobbingu w UG, wskazując, że dopuszcza się ich skarbnik gminy (przy braku reakcji ze strony wójta).

 

 

Dziennikarze weszli na komisję rewizyjną z policją,

radnej nie wpuszczono

 

Udokumentowany został przypadek, kiedy przewodnicząca komisji rewizyjnej nie dopuściła do udziału w posiedzeniu w dniu 10.10.2015 radnej nie wchodzącej w skład komisji. Odmówiła również przyjęcia dokumentów dotyczących rozpatrywanej wówczas skargi na wójta, mających istotne znaczenie dla sprawy (skarga dotyczyła nieprawidłowości podczas konkursu na dyrektora SP). Z dokumentów wynikało jednoznacznie, że opinia wójta o braku kwalifikacji przez kandydatkę nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonych materiałach, a wójt ingerował w sposób niedopuszczalny w przebieg konkursu. Mimo zgodnego ze statutem wniosku o zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia nie zwołano. Mimo to skargę uznano za bezzasadną; prokuratura umorzyła zawiadomienie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą komisji rewizyjnej oraz przekroczenia uprawnień przez wójta. Sąd uznał, że w tej spawie strona nie ma prawa się zaźalić. Dziennikarze wezwali policję, dzieki czemu uniknęli usunięcia z posiedzenia komisji. Z publikacji na ten temat wynikało, że przewodnicząca komisji rewizyjnej nie rozumiała, co jest przedmiotem skargi. Niezgodny z konstytucją zapis w statucie, ograniczajacy dostęp do udziału w posiedzeniach komisji rewizyjnej zmieniono dopiero po interwencji WUW, będącej konsekwencją skargi ze strony opozycyjnych radnych i mieszkańców.

 

 

Skargi: radni głosują nie znając ich treści

 

Z informacji uzyskanych od adnych, a potwierdzonych w biurze obsługi rady gminy wynika, że radni nie otrzymywali treści adresowanych do skarg; co więcej, urzędniczka odmówiła radnej wykonania kopii skargi do rady gminy, tłumacząc to ochroną danych osobowych. Oznacza to, że radni mają utrudnioną możliwość oceny zasadności skargi, co ma znaczenie dla podejmowanego rozstrzygnięcia.

 

 

Skargi rozpatrywane po terminie i bezzasadne,

bez względu na stan faktyczny

 

Skargi rozpatrywane są w terminie dłuższym niż 30 dni. W obecnej kadencji do rady gminy wpłynęły następujące skargi:

 1. skarga na wójta w związku z nieprawidłowościami w trakcie konkursu na dyrektora SP w Dusznikach, uznana za bezzasadną pomimo dokumentów potwierdzających jaj zasadność; sposób jej rozpatrywania był przedmiotem zawiadomienia do prokuratury rejonowej w Szamotułach;

 2. skarga na naruszenie terminów w trakcie wydawania warunków zabudowy (decyzja odmowna) – skarga uznana za bezzasadną pomimo ewidentnego naruszenia terminów; SKO w Poznaniu przyznało rację Skarżącemu;

 3. skarga na kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, który pomimo długotrwałej przerwy w dostawie wody nie uruchomił dostaw beczkowozem – skarga uznana za bezzasadną dzięki temu, że komisja rewizyjna wskazała niezgodny ze stanem faktycznym czas przerwy w dostanie wody; przy okazji urzędnicy bezprawnie sprawdzili dane osobowe skarżącego'

 4. skarga na opieszałość w udzieleniu informacji publicznej, uznana za bezzasadną; uchwała uchylona, ponieważ komisja rewizyjna nie była właściwa dla jej rozpatrywania; WSA przyznało rację skarżącej;

 5. skarga na odmowę budowy wodociągu – skarga uznana za bezzasadną (prawidłowo); wójt i rada gminy odrzucili propozycję partnerstwa publiczno-prywatnego lub nieoprocentowanej pożyczki, której Skarżący chciał udzielić gminie na budowę wodociągu, na który gmina nie miała podobno pieniędzy;

 6. skarga na wójta, który dwukrotnie nie udzielił odpowiedzi na pytania, zadane za pośrednictwem zakładki „zadaj pytanie wójtowi” na stronie Gminy Duszniki; skarga bezzasadna, komisja rewizyjna uznała, że wójt nie musi odpowiadać na pytania;

 7. skarga na wójta w związku z odmową zawarcia umowy dzierżawy zabytku, pozwalającej na rozpoczęcie jego remontu – skarga bezzasadna; komisja rewizyjna uznała, że żądanie wójta wykonania dokumentacji przez społeczny komitet bez tytułu prawnego do nieruchomości jest prawidłowe; w efekcie zabytkowy obiekt zostanie najprawdopodobniej rozebrany.

Sposób rozpatrywania skarg, podobnie jak ich termin, jest niezgodny z procedurami, a ostateczne rozstrzygnięcie (także w kontekście wyroków administracyjnych) – nieprawidłowe. Radni ignorują dokumenty lub – jak wynika z protokołów - interpretują je w sposób sprzeczny z rzeczywistą treścią.

 

 

Urzędnik odmawia radnej wglądu w odpowiedź do WSA

w sprawie wygaszenia mandatu - „nie jest Pani stroną”

 

Radni zaakceptowali treść odpowiedzi na odwołanie w sprawie wygaszenia mandatu radnego nie znając jej treści (jak wyjaśnił wójt odpowiedź w momencie podejmowania uchwały nie była gotowa). Gdy już odpowiedź powstała, urzędniczka odmówiła radnej możliwości zapoznania się z jej treścią, ponieważ „radna nie jest stroną postępowania”. Przypomnijmy, że chodziło o postępowanie w sprawie ważności uchwały rady gminy. Sposób argumentacji wniosku o wygaszenie mandatu oraz okoliczności rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej na majątku gminy wskazywały, że była to prowokcja i próba usunięcia radnego z opozycyjnego klubu. Ostatecznie NSA decyzję o uchyleniu mandatu radnego uchylił.

 

 

Brak sekretarza gminy

 

Sekretarz gminy jest stanowiskiem, którego obsadzenie wynika wprost z ustawy; w gminie Duszniki od roku jest wakat na tym etacie. Wójt pozoruje działania zmierzające do zatrudnienia sejretarza gminy, ogłaszając dwukrotnie konkurs na to stanowisko w wymiarze 1/8 etatu przy rozbudowanym zakresie obowiązków. W 2016 roku wydane zostały przez wójta zarządzenia nakładają na sekretarza gminy )niezatrudnionego) wciąż nowe obowiązki. Brak osoby pełniącej funcję sekretarza gminy skutkuje licznymi nieprawidłowościami w pracy referatu organizacyjnego, który powinien mu podlegać i być poddany nadzorowi z jego strony.

 

 

Dotacje dla stowarzyszeń – zły formularz

 

Uchwała o programie wspólpracy z organizacjami pozytku publicznego nie uwzględnia nowelizacji ustawy, zakładającej udział w pracach komisji konkursowej osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, nie będące ich członkami. W wyniku tego zapisu funkcjonuje dyskryminacyjna, zawężona formuła zgłaszania kandydatów-członków stowarzyszeń. W 2015 r. wójt został pisemnie poinformowany o nieprawidłowościach w załączniku do wniosku o zgłoszeniu członków komisji, jednak nie dokonał jego korekty.

 

 

Fundusze sołeckie wykorzystywane niezgodnie z ustawą,

niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez wójta

 

Wójt gminy Duszniki w 2016 r, na zebraniu sołeckim nie dopuścił do głosowania zgłoszonego zadania dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego, co stanowi przekroczenie uprawnień. Jednocześnie, niezgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim dopuścił do realizacji z funduszu sołeckiego projektu remontu drogi, będącej częściowo własnością Skarbu Państwa, nie dopełniając obowiązków wynikających z art. 4 pkt. 7 Ustawy o funduszu sołeckim w brzmieniu Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4.. Z wyjaśnień udzielonych przez sołtyskę wsi Wilczyna wynika, że w bieżącym roku planowana jest z funduszu sołeckiego realizacja zadania, polegająca na czyszczeniu studzienek na terenie będącym własnością wspólnoty mieszkaniowej, nie gminy.

 

 

Zamówienia publiczne – pomijanie najtańszych oferentów

 

Na podstawie zgromadzonych dokumentów jesteśmy w stanie wykazać, że przy wyborze oferentów w drodze zapytań pomijano oferentów, co do których urzędnicy mieli świadomość, że ich oferta będzie najniższa (np. zakup rolet do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczyna). Okazuje się również, że faktyczna wartość zamówionych usług prawniczych w 2015, wskazanych jako najtańsze w wyniku postępowania ofertowego była wyższa o ponad 20 tys. od wskazanych w zawartej umowie i wyższa od kwot wskazanych przez pozostałych oferentów.

 

 

Przepłacony catering, faktura za usługę, której nie było

 

Na podstawie faktury za usługę „catering jubileuszowy” w dniu 10.12.2016 oraz oświadczeń uczestników imprezy można wnioskować, że wartość usługi została dwukrotnie zawyżona. Ten sam podmiot wystawił fakturę na usługę związaną z organizacją zawodów sportowych (zapłaconą z funduszu sołeckiego), podczas gdy zawody prowadził i również wystawił fakturę inny podmiot.

 


 

 

Ograniczanie swobody działalności gospodarczej,

niezgodne z prawdą uzasadnienie


 

Rada Gminy Duszniki uchwałą Nr XXVI/171/16 odmówiła przystąpienia do procedury zmiany studium uwarunkowań w związku z zapisem, dotyczącym zakazu eksploatacji kruszywa z udokumentowanych złóż, uzasadniając to protestami mieszkańców (protesty miały miejsce jedynie w jednej z dwóch lokalizacji). W czasie posiedzenia komisji stałych, kierownik referatu rozwoju gospodarczego wskazała, że argument braku środków na zmianę studium „to taki myk, żeby nie było żwirowni”. Sąd administracyjny uznał, że Gmina Duszniki ogranicza swobodę działalności gospodarczej.

 

 

Wójt o warunkach zabudowy:

proszę zapytać moją żonę

 

Można udowodnić, że przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy organ bierze pod uwagę argumenty pozamerytoryczne. Tak było np. przy odmowie uzgodnień dla obiektu handlowo-usługowego w Dusznikach (wójt powiedział, że nie chce, mieszkańcy zbierali podpisy). Również w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dla wiatraków energetycznych doszło do naruszenia terminów i procedury. Z korespondencji radnej do ogólnopolskiej organizacji wynika, że wójt zawieszając postępowanie w sprawie wydania decyzji w związku z prowadzoną procedurą planistyczną) świadomie grał na zwłokę, naruszając istniejące przepisy (prawidłowym działaniem byłaby odmowa wydania warunków zabudowy). Kuriozalna, anegdotyczna jest wręcz sytuacja, kiedy proszony o uzasadnienie decyzji o odmowie wydania wz wójt odesłał interesanta do swojej żony, wskazując, że ona zna się na tym lepiej. Żona wójta nie jest pracownikiem UG, prowadzi własną działalność gospodarczą, w której zakresie znajduje się także uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

 Wiatraki – realizacja obietnicy wyborczej wbrew przepisom

 

Obietnica wyborczą wójta była „gmina wolna od wiatraków” (ostatecznie problem wiatraków w gminie rozwiązała przyjęta przez Sejm ustawa o inwestycjach wiatrowych). Wójt, któremu zarzucano sprzeniewirzenie się własnemu programowi wyborczemu, podjął niezgodne z przepisami decyzje administracyjne, chcąc zamanifestować swoje negatywne stanowisko wobec wiatraków. Kolejno:

 1. odmówił uznania budowy etapowej,

 2. odstąpiono od prowadzonej, zaawansowanej procedury planistycznej (którą mógł, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców prowadzić w kierunku przyjęcia odległości minimalnej 2 km plus, co od lat było postulatem protestujących),

 3. przystąpiono do procedury planistycznej bez wiatraków, przy czym nie zmieniono zapisów studium uwarunkowań, dopuszczającego lokalizację wiatraków i wskazujących ich rozmieszczenie.

 

Z obwieszczeń wynikało, że organ nie dopuszcza zgłaszania uwag w inny sposób niż poprzez złożenie pisemnego wniosku w siedzibie gminy. Mieszkańcy podnosili, że w niedzielę 27.11.2016 udali się do Urzędu Gminy w Dusznikach, ale nie mogli złożyć uwag do projektów planów, ponieważ urząd był nieczynny. Fakt ten powinien zostać odnotowany w protokole z sesji w dniu 29.11.2016 r. W orzecznictwie zdecydowanie ugruntował się pogląd, że w sytuacji, gdy uwagi można składać wyłącznie w siedzibie gminy, uwzględnia się w tym okresie wyłącznie dni robocze, ponieważ tylko w tych dniach możliwe jest korzystanie z uprawnienia do zgłoszenia wniosku w miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Zgodnie z obwieszczeniami, dostępnymi pod linkiem http://bip.duszniki.eu/bip/planowanie-przestrzenne1/20161/mpzp-i-studium-obwieszczenia1/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-mpzp-dla-gminy-duszniki.html, terminy zgłaszania uwag dla poszczególnych planów miejscowych określone zostały w sposób następujący:

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia. – 14.11-27.11.2016 – 10 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko. - 14.11-27.11.2016 –10 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny28.10-13.11.2016 – 9 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja – 28.10-13.11.2016 – 9 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki 21.10-7.11.2016 – 11 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo – 21.10-7.11.2016 – 11 dni roboczych;

dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza – 21.10-7.11.2016 – 11dni roboczych.


 

Ponadto przyjęte plany miejscowe pozostają w sprzeczności z zapisami studium uwarunkowań Gminy Duszniki. Zostało to wprost zapisane w ocenie aktualności studium uwarunkowań Gminy Duszniki, opracowanej na zlecenie Gminy Duszniki i przyjętej w formie uchwały dnia 26.04.201

W dokumencie, o którym mowa, czytamy: Na przestrzeni minionych lat do studium zostały wprowadzane liczne zmiany, z czego ostatnia została przyjęta w 2014r. Zmiany te dotyczyły określania nowych kierunków rozwojowych związanych z wyznaczeniem przede wszystkim nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów związanych z eksploatacją kruszywa,oraz terenów dla których dopuszczona została możliwość realizacji elektrowni wiatrowych.

I dalej: Zmiana studium z 2008 r. Uchwała Nr XXIX/172/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.06.2008 r. Przedmiotem zmiany studium było wyznaczenie terenów przeznaczonych pod rozwój elektrowni wiatrowych, budownictwa mieszkaniowego, terenów rolniczych, terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów usługowych, oraz infrastruktury technicznej i drogowej. W związku z brakiem stosownych zapisów, w dotychczas obowiązującym studium z 1995 r., konieczne stało się opracowanie zmiany tego dokumentu.

W podsumowaniu analizy znajduje się opinia o konieczności zmiany studium w sytuacji uchwalania planów miejscowych bez możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Duszniki zostało opracowane w 1995r., i przyjęte Uchwałą Nr XIV – 59-95 z dnia 8 listopada 1995r. W latach 2003-2014 zostało opracowanych 8 zmian studium. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że obowiązujące studium nie spełnia wymogów określonych w art. 10 ust. 1 i 2. ponadto w związku ze zmianą zamierzeń inwestycyjnych gminy związanych z realizacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o których mowa w ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r., z kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych na rysunku studium należy usunąć tereny przewidziane dla rozwoju elektrowni wiatrowych.

Z niezrozumiałych względów Wojewoda Wielkopolski nie podzielił podniesionych argumentów dotyczących niezgodności ze studium, być może dlatego, że tekst w wersji ujednoliconej nie zawiera wszystkich wprowadzonych do studium zmian. Warto zaznaczyć, że na sesji 28.02.2017 przyjmowane będzie przystąpienie do zmiany studium, które ma usunąć niezgodność zapisów dot. elektrowni wiatrowych. Jest to kolejna nieprawidłowość: plan ma być zgodny ze studium w chwili uchwalenia, a nie studium dostosowane do uchwalonego planu.

 


 

Lokale komunalne przyznawane bez procedur

 

Przy przydziale mieszkań komunalnych w roku 2015 nie były stosowane obowiązujące przepisy; wśród mieszkańców i części radnych panuje przekonanie, że mieszkania zostały „załatwione” przez przewodniczącą komisji rewizyjnej.

 

 

Przetarg na boisko – czyli jak zmienić wykonawcę i zapłacić więcej za mniej

 

Wątpliwości budzi unieważnienie i ponowne przeprowadzenie przetargu na modernizację boiska w Grzebienisku. Uzasadnieniem powtórzenia przetargu była cena przewyższająca możliwości finansowe gminy; tymczasem w powtórzonym przetargu uzyskano ofertę tylko o 20 tys. niższa, przy ograniczeniu zakresu prac o ok. 30% (w pierwszym przetargu wykonawca zaproponował 353 625 tys, zł, w drugim najniższa cena wynosiła 332 990 zł). Radni bezskutecznie podnosili, że ogłaszanie przetargi pod koniec roku zawyża ceny. Urzędnicy uzasadniali, że pośpiech wynika z chęci zakończenia prac w 2016 r. Prace nie zostały zakończone, na przeszkodzie stanęła zima, nadejścia której nikt w UG nie przewidział (sarkazm). Racjonalnym wyjaśnieniem wydaje się chęć zmiany wykonawcy zlecenia, tym bardziej, że w drugim przetargu wartość zamówienia była wyższa niż zakładano (założono wydatek 225 tys, zł)

 

 

Teściowa wójta tańczy, śpiewa i jako jedyna dostaje wynagrodzenie

 

W czasie dożynek gminnych w 2015 roku obrzęd dożynkowy poprowadziła teściowa wójta Bogusia z zespołem, który jako jedyny z uczestników otrzymał wynagrodzenie za występ. Pominięte zostały lokalne zespoły, których udział w obrzędzie dożynkowym był tradycją (zespół teściowej wójta działa na terenie innego powiatu). Zapłacenie honorarium tylko jednemu z uczestniczących zespołów i to powiązanego rodzinnie z wójtem, sugeruje nepotyzm.

 

 

Wójt nie wie, jak nazywa się jego gmina

oraz czy Duszniki są miastem czy wsią

 

W regulaminach, dokumentach i projektach uchwał dotyczących gminy Duszniki pojawia się nazwa „Duszniki Wielkopolskie” lub „Miasto i Gmina Duszniki”. Także elektroniczne potwierdzenie doręczenie korespondencji sygnowane było przez „Urząd Miejski Duszniki Wielkopolskie" ”, nie przez faktycznego odbiorcę, czyli Urząd Gminy Duszniki (gmina wiejska). Nazwy te są korygowane dopiero po wskazaniu ich nieprawidłowości. W projektach uchwał znajdują się błędy ortograficzne, błędy w danych osobowych, błędy wynikające z metody „kopiuj-wklej” (program gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Duszniki oznaczony był np. jako PGN dla gminy Liw). Również w tym przypadku korekta następuje w wyniku kontroli zewnętrznej, nie dokonanej przez organy gminy lub urzędników.

 

 

Nieobecni radni zabierają głos na komisji;

jak można mieć zaufanie do organów gminy?!

 

Protokoły nie odzwierciedlają często faktycznego przebiegu sesji lub komisji. Zdarzają się przypadki zaprotokołowania wypowiedzi radnego, który był na posiedzeniu nieobecny. W swoich sprawozdaniach z działalności wójt gminy wskazuje, że spotykał się z nieistniejącymi organizacjami (OSP Wilczyna) lub brał udział w spotkaniach, na których faktycznie nie był obecny. Podważa to dodatkowo wiarygodność organów gminy i zatrudnionych w urzędzie pracowników.

 

 

Prokuratura: polityk musi pozostać bezkarny,

nawet wiejski


 

W związku z nieprawidłowościami związanymi z działaln

ością organów Gminy Duszniki zostały złożone następujące zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, dotyczące:

 1. nieprawidłowości w dokumentacji dot. procesu inwestycyjnego,

 2. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą komisji rewizyjnej,

 3. ustawiania konkursu na dyrektora SP przez wójta Gminy Duszniki oraz korupcji politycznej oraz działania na szkodę gminy przez wójta Gminy Duszniki,

 4. ograniczenia krytyki przez wójta Gminy Duszniki,

 5. włamania do poczty internetowej i usunięcia cudzego internetowego konta pocztowego przez przewodniczącą komisji rewizyjnej;

 6. naruszenia ochrony danych osobowych poprzez ujawnienie danych wrażliwych przez wójta Gminy Duszniki.


 

Postępowania ww. sprawach zostały umorzone. W sprawie przekroczenia uprawnień/miedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą komisji rewizyjnej prokuratura i sąd rejonowy w Szamotułach odmówiły stronie prawa do złożenia zażalenia. W sprawie ustawiania konkursu i korupcji politycznej – wskazałam już to wcześniej - prokuratura nie wzięła pod uwagę zeznań b. wójta i zastępcy wójta, jednoznacznie potwierdzających możliwość popełnienia przestępstwa. W sprawie usunięcia konta pocztowego prokurator uznał, a sąd podtrzymał, że o własności konta decyduje REGON stowarzyszenia, które w ogóle nie figurowało jako właściciel konta (właścicielem była osoba fizyczna). Wójt odmówił udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej dokumentów, objętych zarzutem ujawnienia danych wrażliwych, motywując to ochroną danych osobowych (wcześniej przekazał je Radzie Powiatu bez anonimizacji), co potwierdzało zasadność popełnienia przestępstwa; prokuratura jednak sprawę umorzyła.


 

W czasie jednego z przesłuchań uzyskałam informacje, że zdaniem prokuratora rejonowego w Szamotułach polityk musi pozostać bezkarny, nawet polityk lokalny ze struktur samorządowych. Zasugerowano mi, że jeżeli chcę uzyskać jakikolwiek efekt, powinnam skarzyć decyzje w trybie administracyjnym, a nie wójta i radnych w trybie karnym, bo to zawsze okaże się nieskuteczne.


 

Podsumowanie/dezyderaty

W tej sytuacji konieczna jest niezwłoczna reakcja i podjęcie działań naprawczych i korygujących, skutkujących przywróceniem prawidłowego funkcjonowania gminy i zakończenia stanu obecnej, kompromitującej degrengolady. Ze strony organów nadzoru może być to wezwanie do zaprzestania naruszania prawa, ze strony Rady Gminy – zmiana składu komisji stałych i podjęcie faktycznej działalności kontrolnej nad działaniami wójta,

 

 

 

 

Hanna Szuminska

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

Radni Gminy Duszniki (załącznik do protokołu z sesji w dn. 28.02.2017)

 

oraz

 

Premier Rządu RP, Pani Beata Szydło

 

Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Mariusz Błaszczak

 

Szef Gabinetu Politycznego Premier RP, Pani Elżbieta Witek

 

Minister Członek Rady Ministrów, Pani Beata Kempa

 

Wiceminister Sprawiedliwości. Pan Patryk Jaki

 

Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew H

offmann

 

 

 

Załacznik nr 1

 

W roku 2016, Rada Gminy podjęła – z inicjatywy wójta Gminy – uchwały z istotnymi błędami lub naruszeniem prawa, według organów nadzorczych, takie jak:

I. DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:

 1. Uchwała Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 – wprawdzie podjęta w roku ubiegłym ale dotyczy całego roku bieżącego

Wskazanie o konieczności wyeliminowania błędów – termin do usunięcia nieprawidłowości: 23.02.2016

2. Uchwała Nr XXVI/170/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 27.07.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Wezwanie do sprostowania błędów – konieczność wyeliminowania nieprawidłowości

3. Uchwała Nr XXVII/174/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.08.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała podjęta sprzecznie z przepisami prawa. Wskazanie o konieczności wyeliminowania błędów – termin do usunięcia nieprawidłowości: 18.10.2016

4. Uchwała Nr XXIX/192/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 31.10.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Wskazanie, uchwała została podjęta sprzecznie z przepisami prawa – naruszenie ustawy o finansach publicznych – termin do usunięcia nieprawidłowości: 13.12.2016

5. Uchwała Nr XXIX/193/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 31.10.2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Stwierdzona nieważność uchwały w całości, w związku z istotnym naruszeniem prawa –naruszenie ustawy o finansach publicznych

6. Uchwała Nr XXXII/236/16 z dnia 28.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 18886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna

Unieważniona w całości;

7. Uchwała Nr XXXII/227/16 z dnia 28.12.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Podjęta z naruszeniem prawa

8. Uchwała nr XXXII/236/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna

Unieważniona w całości z powodu istotnego naruszenia prawa

9. Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 października 2016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych za zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku – wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po 81 dniach od daty podjęcia

Instruktaż RIO: Wójt Gminy Duszniki winien przedkładać organowi nadzoru uchwały organu stanowiącego jak i organu wykonawczego w terminie określonym art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – tj w ciągu 7 dni

10. Zarządzeniem Nr 75/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2016r.  w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych za zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku – wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po 48 dniach od daty podjęcia

Instruktaż RIO: Wójt Gminy Duszniki winien przedkładać organowi nadzoru uchwały organu stanowiącego jak i organu wykonawczego w terminie określonym art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – tj w ciągu 7 dni

 II. DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO:

 1. Uchwała Nr XXVII/177/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.08.2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”

Stwierdzona nieważność uchwały w całości – ze względu na istotne naruszenie prawa

2. Uchwała Nr XXVII/179/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.08.2016 w sprawie Statutu Gminy Duszniki

Stwierdzona nieważność uchwały w części – ze względu na istotne naruszenie prawa

3. Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 25.10.2016 w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

Stwierdzona nieważność uchwały – ze względu na istotne naruszenie prawa

4. Uchwała nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki

podjęta z naruszeniem prawa.

5. Uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia

podjęta z naruszeniem prawa.

6. Uchwała Nr XXXI/208/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny

podjęta z naruszeniem prawa.

7. Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko

podjęta z naruszeniem prawa

8. Uchwała Nr XXXI/210/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja

podjęta z naruszeniem prawa

9. Uchwała nr XXXI/211/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo

podjęta z naruszeniem prawa

10. Uchwała nr XXXI/212/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza

podjęta z naruszeniem prawa

11. Wojewoda wielkopolski wszczynając postępowanie nadzorcze w sprawie podjęcia z istotnym naruszeniem prawa uchwały Nr XXXI/225/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2016 r. wyegzekwował na organie konieczność uchylenia sprzecznego z prawem aktu

Podjęta z naruszeniem prawa

12. Uchwała Nr XXXII/235/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Unieważniona w całości z powodu istotnego naruszenia prawa

III. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY po rozpoznaniu dnia 14.09.2016 sprawy ze skargi kasacyjnej Roberta Kałka od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 6.05.2016, w sprawie ze skargi Roberta Kałka na uchwałę Nr XX/140/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 2.03.2016, w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały

IV. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi mieszkanki gminy Duszniki, na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Wójta Gminy do załatwienia wniosku skarżącej w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku.

Napisane przez Subbuteo dnia 28.02.2017, 21:05:35