O czym świadczy wynik głosowania na zebraniu zwołanym przez wójta na wniosek
mieszkańców dla odwołania sołtysa ? Świadczy o tym, że większość sołectwa
Sarbia-Mieściska uważa zarzut złego reprezentowania mieszkańców i utraty
zaufania społecznego dla sołtysa za ważny i przekonujący na tyle, by
pozbawić go mandatu do stania na czele lokalnej społeczności. Mieszkańcy nie
chcą być oszukiwani, manipulowani, niedoinformowani. Czy to dziwne ?
Postawili sprawę jasno : sołectwo to nie prywatny folwark, osobiste poglądy
sołtysa, nie mogą być traktowane jako opinia społeczeństwa. Wygląda na to,
że przysłowiowym gwoździem do tej trumny stał się fakt już opisywany
wcześniej na łamach wikiduszniki
http://www.wikiduszniki.pl/news.php?fn_mode=fullnews&fn_id=228
w postaci pozytywnej opinii dla żwirowni podpisanej przez sołtysa i radę
sołecką z dołączoną listą podpisów zebraną wg klucza znanego jedynie temu
kto ją zebrał.
Podczas zebrania zorganizowanego 20 czerwca br w Mieściskach przez radnego
Maciejewskiego, w obecności innych zaproszonych radnych gminnych sołtys
Pawlaczyk potwierdził publicznie, że zbierał podpisy... na chodnik.
Statut sołectwa przewiduje w przypadku zebrania odwołującego sołtysa i radę
sołecką konieczność wysłuchania tych osób przed rozpoczęciem głosowania.
Taki punkt znalazł się również w programie zebrania w dniu 12 lipca br w
Mieściskach. Niestety sołtys ani słowem nie odniósł się do powodów podanych
jako przyczyny odwołania. Zamiast tego odczytał sprawozdanie z działalności
w bieżącej kadencji - wycieczki, zielone wakacje, wyposażenie świetlicy,
wycinka drzew itp. Jak gdyby nie było żadnego problemu. Lekceważenie i
skłócanie mieszkańców to na pewno nie jest droga do rozwoju żadnego
sołectwa. Czy w tym lustrze przejrzą się też inne sołectwa gminy Duszniki ?
Czas pokaże.

Napisane przez Subbuteo dnia 15.07.2012, 11:59:59