Rada Rodziców i Rodzice dzieci z Przedszkola w Podrzewiu
Do
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 
SKARGA
 
0d 2011 roku do dnia dzisiejszego w Przedszkolu w Podrzewiu na ul. Ogrodowej 3 dochodzi do mobbingu na osobie Pani Y - pomocy przedszkolnej i sprzątaczki. Proceder polegal na tym, że wielokrotnie w  tym czasie była znieważana i zastraszana w miejscu pracy przez Panią XXX - pomoc dla dzieci, słowami nieprzyzwoitymi, między innymi ,,Bo Cię wypier*olę" " LOTOSZ Z SZMATA JAK ***", "OSTATNI DZIEŃ JESTES W PRACY, ZWALNIAM CIE OD PONIEDZIALKU - MAM ZNAJOMOSCI”. Te słowa były wielokrotnie slyszane przez dzieci przedszkolne, mamy oraz babcie za ogólnym przyzwoleniem nauczycielek Pani XXX i Pani XXX.
 
Powyższe zachowanie Pani XXX i XXX demoralizuje nasze małe pociechy. Demoralizuje je również sposób ubioru Pani XXX oraz palenie papierosów wewnątrz budynku lub na podwórzu przedszkola, co jest ustawowo zakazane.
 
W dniu 14.11 .2018 roku w przedszkolu w Podrzewiu odbyło się spotkanie rodziców i opiekunów dzieci oraz nauczycielek z panią Dyrektor Przedszkola w Dusznikach, na którym rodzice i opiekunowie powiadomili panią Dyrektor o niewłaściwyrn zachowaniu Pań XXX, o używaniu słów wulgarnych, groźbach zwolnienia z pracy w stosunku do Pani Y.
 
Dyrektor powiadomiono również o zachowaniu Pani XXX, którego przejawem było branie dzieci między swoje nogi, oplatanie ich nimi przy jednoczesnym trzymaniu za ręce i wypytywanie: „Z kim mama wczoraj spala, z jakim wujkiem, za ile kupiła samochód, czy tata się od was wyprowadzil?” Gdy dziecko nie chciało odpowiadać, XXX zaciskała oplecione nogi, przyymuszając bólem dziecko do odpowiedzi, co wedle nas, rodziców oraz zasięgniętej porady adwokackiej jest f'izycznym i psychicznvm znęcaniem się nad dziećmi oraz stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania, które wielokrotnie było stosowane przez nauczycielki w stosunku do dzieci przedszkolnych.
 
Pani Dyrektor przedszkola na tym spotkaniu nie zajęla w sprawie żadnego stanowiska, oświadczyia tylko, że częściej będzie odwiedzała przedszkole w Podrzewiu celem kontroli. Natomiast po zebraniu tego dnia, pani XXX wykrzyczaia, że: "Jak śmiala wezwać rodziców w takiej sprawie do przedszkola i zakazuje jej rozmów oraz kontaktów z rodzicami dzieci przedszkolnych”. W dniu 20.11.2018 roku o godz.16:00 na telefoniczną prośbę Przewodniczqcej Rady Rodziców dzieci przedszkolnych, odbyło się kolejne zebranie rodziców i opiekunów z Panią Dyrektor Przedszkola w sprawie narażania dzieci przedszkolnych na niebezpieczeństwo i zaniedbania przez nauczycielki: Panią XXX, Panią XXX oraz pomoc dla dzieci Panią XXX.
Na tym zebraniu ponownie rodzice i opiekunowie dzieci przedszkolnych przedstawili Pani Dyrektor powyżej opisane problemy oraz wieie innych np.
 
zabranianie korzystania z toalety przez panią nauczycielkę.wyniku czego dziecko potrzebę fizjologiczną (oddania kału) załatwiło w majtki, co przyczyniło się do tego, iż przez następne kilka dni robiło w majtki także w domu, co uważamy za pewnego rodzaju blokadę psychiczną.
 
 
Kolejnym przykładem byla dwukrotna ucieczka z przedszkola do domu,w kapciach przedszkolnych, bez kurtki, jednocześnie poruszając się ruchliwą jezdnią.
 
 
Rodzice wspomnieli, że na porządku dziennym w przedszkolu są krzyki nauczycielek i pomocy XXX na dzieci czy też ich szarpanie.
 
 
Na zebraniu poruszono także sprawę spacerów dzieci przedszkolnych po Podrzewiu, bez kamizelek odblaskowych, które są na wyposażeniu przedszkola. Załączono fotografię, na której to nauczycielki z przedszkola podczas spaceru idq środkiem jezdni na ul. Stawnej w Podrzewiu z dzieckiem za rękę, w wyniku czego dziecko spacerowało prawie środkiem jezdni, a obok niego przejeżdżał samochód.
 
 
Ciekawym przykladem podanym przez jednego z rodzicow na zebraniu byio spakowanie przez nauczycielkę kupy (kału) do plecaka śniadaniowego jednego z dzieci.
 
 
Kolejnym przykładem było doprowadzenie: do szału dziecka przez Panią XXX, czego efektem było agresywne zachowanie chlopca, objawiające się kopaniem krzeseł, rzucaniem krzesłami, a to wszystko przez krzyki nauczycielek na niego oraz wyśmiewanie się z chlopca, co tylko potęgowało jego agresję.
 
Na te i inne przykłady Pani Dyrektor odpowiedziala tylko slowami ,,każdy może popełnić błqd i przeprowadzi z nauczycielami stosowne rozmowy", twierdząc, że w pelni ma zaufanie do nauczycielek z przedszkola w Podrzewiu i że dzieci są z nimi bezpieczne. Co do kamizelek odblaskowych stwierdziła, że nie jest to obowiązkowe. Rodzice na zebraniu powiedzieli, że oni oraz Pani Y. o większości opisanych nieprawidiowości i o zaniedbaniach powiadamiali już wcześniej Kierownika Przedszkola Panią XXX, co nie przynosilo żadnego skutku. Powyższe sytuacje (z których większość trwa do dnia dzisiejszego) może potwierdzić Pani Y, która byla świadkiem większości z nich oraz rodzice *podano nazwiska i adresy).
 
Na zebraniu rodzice i opiekunowie wyszli z wnioskiem do pani Dyrektor, by do wyjaśnienia sprawy, nauczycielki oraz pomoc przenieść do przedszkola w Dusznikach, z uwagi na zaniedbania, jakich się dopuściły nauczycielki, które mogą obecnie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, także 'psychicznego dzieci oraz łamaniu etyki nauczycielskiej. Ponadto na zebraniu zostalo wniesione o przeprowadzenie postępowania wewnętrznego w sprawie powyższych zachowań. Na zebraniu obecna była także zastępca dyrektora przedszkola w Dusznikach Pani XXX, która sporządzała protokół z zebrania, lecz nie zostal on odczytany na koniec spotkania ( tak że nie było możliwości złożenia wniosków przez rodziców o uzupełnienie protokołu oraz jego podpisania przez rodziców). W dniu 23.11 .2018r Pani Dyrektor zwraca się pisemnie do Rady Rodziców o sporządzenie pisma z poruszanymi na zebraniu (20.1 1 .2018 r) problemami dotyczącymi przedszkola. Rada Rodziców odpisuje Pani Dyrektor, że wszelkie problemy zostały zapisane w protokole podczas zebrania. Następnie kolejnym ~.3  pismem z dnia 07. 12.201 8r Pani Dyrektor Przedszkola twierdzi, że protokół z zebrania w dniu 20.11 2018 nie spełniał przesłanek formalnego protokołu z uwagi na chaos na zebraniu. W tym piśmie pani Dyrektor zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 17.12.20181' o godz.15:30 tylko Radę Rodziców celern odczytania nieforrnalnego protokołu. Rodzice zadają sobie pytanie, dlaczego ich na to spotkanie nie zaproszono i dlaczego jest na godz. 15:30, gdy wszyscy jeszcze jesteśmy w pracy, Ta sytuacja zmusiła Y do pójścia na zwolnienie lekarskie, gdyż czuje sie zastraszona, zaszczuta i osaczona. W związku z opisanymi sytuacjami i zaniedbaniami wnosimy o wszczęcie postępowania.
 
25 podpisów rodziców 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 07.01.2019, 00:31:46