Czy dyrektor przedszkola uważa, że sprawa zaklejania ust dzieciom w przedszkolu w Podrzewiu, podniesiona na zebraniu z rodzicami została wyjaśniona, bo osoba, której postawiono zarzut, zaprzeczyła? Takie wnioski wypływają z prowadzonej korespondencji. Dzieci ma chronić statut, a kwalifikacje pracowników są "stosowne"... To dlaczego ich zachowanie już stosowne nie bywa?

 

I jeszcze jedno: uczestniczący w spotkaniu mediator był zatrudniony po raz trzeci. Zarobił dwa razy po 600 zł (za 4 godziny pracy) i raz 450zł (za 3 godziny). Spotkanie z rodzicami policzone było jako 4 godziny pracy.

 

 

 

 

Dzień dobry,

w  trybie dostępu do informacji publicznej proszę o wskazanie:

1) jakie działania zostały podjęte przez Dyrektor w związku z podniesionymi przez rodziców dzieci z przedszkola w Podrzewiu zarzutami dot. przemocy wobec dzieci, w szczególności duszenia i wypytywania o sprawy rodzinne,

2) jakie czynności objęło ewentualne postępowanie wyjaśniające,

3) jakie czynności podjęła Dyrektor po zgłoszeniu przez rodziców zalepiania ust dzieciom przedszkolnym przez nauczycielkę, określaną na zebraniu "pani Ewelina",

4) od kiedy w przedszkolu obowiązuje procedura antymobbingowa,

5) ile osób zgłosiło mobbing wobec siebie lub innych pracowników,

6) czy prowadzone jest lub było postępowanie wyjaśniające wobec przebywającej obecnie na zwolnieniu pracowniczki przedszkola w Podrzewiu, okreslanej na wczorajszym zebraniu jako "pani Małgosia".

7) ile razy przedszkole zatrudniało obecnego na wczoraszym zebraniu mediatora i jakie wynagrodzenie otrzymał (proszę o przesłanie faktur),

8) w jaki sposób Dyrektor zapewnia ochronę dzieci przedszkolnych przed ewentualną przemocą i agresja ze strony personelu,

9) jakie kwalifikacje zawodowe mają nauczycielki przedszkolne i pomoc, pracujące w Podrzewiu,

10) jaka jest procedura postępowania w przypadku złożenia skargi np. w sprawie zaklejania ust dzieciom taśma w czasie przebywania w przedszkolu.

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony  przez Hannę Szumińską Wiki Duszniki przekazuje następujące informacje:

Ad 1. Dyrektor przeprowadził postępowanie wyjaśniające  w celu ustalenia czy zarzuty miały miejsce.

Ad. 2 Rozmowy wyjaśniające z  pracownikami, obserwacje.

Ad. 3 Zarzuty ze strony rodziców wpłynęły na spotkaniu w dniu 9 stycznia 2019 roku . Na prośbę dyrektora obecna wówczas na sali Pani, której postawiono zarzuty, odniosła się do nich publicznie, zaprzeczając by taka sytuacja miała miejsce.

Ad. 4  Procedura została wprowadzona  3 grudnia 2018 roku.

Ad. 5 Jedna osoba zgłosiła złe relacje w pracy.

Ad. 6 Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone.

Ad. 7 Przedszkole współpracowało z mediatorem 3 razy.

Ad. 8 Pracownicy są zobowiązani  do przestrzegania statutu przedszkola. Unika się sytuacji, że pracownik pozostaje sam z dzieckiem.

Ad.9 Pracownicy posiadają kwalifikacje zawodowe stosowne do zajmowanego stanowiska.

Ad. 10 Procedura jest uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 18.01.2019, 11:48:07