Dziś dwie sesje: najpierw zwykła, potem absolutoryjna. Ta pierwsza będzie ciekawsza, bo – poza tradycyjną żąglerką pozycjami w budżecie będzie przyjmowane nowe studium uwarunkowań dla gminy oraz zgodnie z wola mieszkanców dotychczaowe sołectwo Sarbia-Mieściska zostanie podzielone na dwa.

 

 

 

Uchwała Nr IX/…./2019
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 maja 2019 r.

 

w sprawie podziału sołectwa Mieściska-Sarbia i stworzenia sołectwa Mieściska

i sołectwa Sarbia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz § 9 uchwały Nr LVI/385//18 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Duszniki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz.7339), z inicjatywy mieszkańców sołectwa oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami, Rada Gminy Duszniki uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału sołectwa Mieściska-Sarbia na dwa odrębne sołectwa w sposób następujący:

1) Tworzy się sołectwo Mieściska obejmujące wieś Mieściska, o obszarze 408,50 ha;

2) Tworzy się sołectwo Sarbia obejmujące wieś Sarbia, o obszarze 443,77ha.

 

§ 2. 1. Przebieg granic sołectwa Mieściska określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwały.

2.Przebieg granic sołectwa Sarbia określa załącznik graficzny nr 2 do niniejszej chwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 28.05.2019, 09:41:45