Poznań, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Członkowie reprezentowani przez r.pr. Agatę Pilch-Wojcieszek

 

Kancelaria Prawna Agata Pilch-Wojcieszek

adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 24/7

60-846 Poznań

 

Do Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego

im. Ludowego Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Wilczynie

 

WNIOSEK O UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU

na mocy której poszczególni członkowie zostali przydzieleni do innych grupy członkowskich

 

Działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw - pełnomocnictwa w załączeniu -
wnoszę o:

 1. uchylenie wszelkich uchwał zarządu, na mocy których została dokonana zmiana składu grup członkowskich,

 2. wnoszę o uchylenie uchwał zarządu mających za przedmiot zwołanie następujących grup członkowskich:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 9.00, w biurze masarni,

 2. Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17, w biurze zarządu,

 3. Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18, w biurze zarządu,

 4. Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30, w biurze zarządu,

 5. Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20, w biurze zarządu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 maja 2019 r. do zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie wpłynęło zawiadomienie o następujących zebraniach grup członkowskich, które mają się odbyć w Szamotułach przy ul. Dworcowej 28 w następujących terminach:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 15.30,

 2. Produkcja Zwierzęca – 7 czerwca 2019 r., godz. 16.30,

 3. Handel – 7 czerwca 2019 r., godz. 19.00,

b) Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17,

c) Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18,

d) Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30,

e) Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20.

Porządek obrad zebrań grup członkowskich Masarnia, Produkcja Polowa oraz Mieszalnia Pasz przewidywał:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór przewodniczącego zebrania

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata,

b) powołania delegata grupy,

c) odwołania członków obecnego zarządu RKS,

d) powołania nowych członków zarządu RKS,

e) odwołania członków komisji rewizyjnej,

f) powołania nowych członków komisji rewizyjnej,

g) proponowanych zmian w statucie,

h) sprzedaży i podziału majątku RKS wartości do 5 mln zł (propozycja Zarządu)

 1. Wolne głosy i wnioski

 2. Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad zebrania Grupy Administracja, Handel i Produkcja Zwierzęca nie zawierał podjęcia uchwał w sprawie odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata oraz powołania delegata grupy. Natomiast porządek obrad grupy Warsztat przewidywał odwołanie obecnego delegata i powołanie w jego miejsce nowego delegata.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. zarząd wywiesił ogłoszenia dotyczące zebrań grup członkowskich wskazanych w petitum niniejszego pisma z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania,

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

 3. Wybór komisji skrutacyjnej,

 4. Odwołanie przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 5. Wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 6. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie członkowie w dniu 3 czerwca 2019 r. otrzymali pismo zarządu, w którym zarząd Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie niniejszym zawiadamia, że uchwałą Zarządu z dnia 31 maja 2019 r. poszczególni członkowie zostali przeniesieni do innej grupy członkowskiej.

 

Takie działanie zarządu jest sprzeczne nie tylko ze Statutem ale również z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji uchwały zarządu są nieważne na podstawie art. 58 § 2 kc, który przewiduje, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Istotne bowiem jest, że jedyną motywacją zarządu przy „przydzieleniu na nowo” poszczególnych członków do innych grup jest uniemożliwienie podjęcie uchwał przez zebrania grup członkowskich, które miały odbyć się w Szamotułach. Działanie to ma wyłącznie służyć zabezpieczeniu interesów zarządu, bowiem zebrania grup członkowskich w dotychczasowym składzie były władne nie tylko odwołać delegatów, którzy nie służą interesowi większości członków, i powołać w ich miejsce innych delegatów, ale także za pomocą nowo wyłonionego składu zgromadzenia przedstawicieli członków doprowadzić do odwołania dotychczasowego zarządu.

 

Zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu Zebrania Grup Członkowskich zrzeszają członków zatrudnionych w następujących działalnościach: produkcja polowa, produkcja zwierzęca, warsztat + kierowcy, masarnia, mieszalnia pasz, handel, administracja. W konsekwencji niedopuszczalne jest ustalenie przynależności do grup członkowskich sprzecznie z § 42 ust. 1 Statutu, a tak miało miejsce w niniejszej sprawie. Tytułem przykładu warto wskazać Czesława Adamczaka, Zdzisława Wysockiego czy Jadwigi Dziubińskiej, który pracują (lub pracowali) w Masarni i mimo to zostali przydzieleni do Administracji. Podobnie wygląda sytuacja z wieloma innymi członkami. W szczególności nie jest dopuszczalne, aby kryterium podziału na grupy stanowiło to, którzy członkowie popierają zarząd, a którzy nie.

 

Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Przedstawicieli składa się z przedstawicieli wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich poszczególnych działalności w stosunku 1 przedstawiciel na każdą liczbę 10 członków i dalszy przedstawiciel na każdą liczbę co najmniej 5 członków. W myśl § 33 ust. 3 Statutu przedstawicieli wybiera się na okres 5 lat. Okres ten liczy się od daty najbliższego Walnego Zgromadzenia przedstawicieli. § 33 ust. 4 Statutu przewiduje, że Zebranie Grupy Członkowskiej może w każdym czasie odwołać swego przedstawiciela i wybrać w jego miejsce innego. Wyborów nowego przedstawiciela Zebrania Grupy Członkowskiej dokonuje się także w razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela przed upływem jego kadencji, wskutek zrzeczenia się przez niego mandatu lub ustania stosunku członkostwa w spółdzielni. Wyboru przedstawicieli w tych przypadkach dokonuje się na czas do upływu kadencji pozostałych przedstawicieli wybranych przez zebranie tej grupy.

 

Analiza § 33 Statutu dowodzi, że:

1. przedstawiciele są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszący 5 lat,

2. w czasie kadencji przedstawicieli możliwe jest odwołanie przedstawiciela i wybór w jego miejsce innego przedstawiciela,

3. w czasie kadencji przedstawicieli nie jest możliwa zmiana liczby przedstawicieli, bowiem to oznaczałoby konieczność wyboru nowego przedstawiciela, tymczasem wyboru nowego przedstawiciela dokonuje się jedynie w wypadkach enumeratywnie wymienionych w § 33 ust. 4 Statutu tj.:

a) odwołania przedstawiciela lub

b) wygaśnięcie mandatu przedstawiciela wskutek:

- zrzeczenia się mandatu przez przedstawiciela lub

- ustania stosunku członkostwa.

 

Jednocześnie nie jest możliwe w trakcie pięcioletniej kadencji przedstawicieli dokonywanie zmian osobowych w grupach poprzez przydzielania poszczególnych członków do innych grup, gdyż dopuszczenie takiej zmiany oznaczałoby możliwość przynależności do grupy członka będącego jednocześnie przedstawicielem. Tymczasem zmiana przynależności do grupy członka będącego równocześnie przedstawicielem powodowałaby, że przestaje być on przedstawicielem danej grupy, gdyż nie jest prawnie dopuszczalne, aby przedstawiciel grupy nie był członkiem grupy, którą reprezentuje. Stanowiłoby to zatem utracenie mandatu. Tymczasem utrata mandatu może nastąpić jedynie w wyniki odwołania przedstawiciela lub wygaśnięcie mandatu. Natomiast wygaśnięcie mandatu jest możliwe jedynie na skutek zrzeczenia się mandatu przez przedstawiciela lub ustania stosunku członkostwa. Zatem zmiana przynależności do grupy członka, który jest przedstawicielem, stanowi nieprzewidzianą statutem przyczynę utraty mandatu, a tym samym jest sprzeczna ze Statutem, co stanowi argument za uznaniem za niedopuszczalną zmianę składu grupy podczas wspólnej kadencji przedstawicieli.

 

Uznanie, że zarząd w trakcie kadencji przedstawicieli może zmieniać skład grup, a w tym przydzielić przedstawiciela grupy do innej grupy niż tej, której jest przedstawicielem, jest także równoznaczne z odwołaniem przedstawiciela, co jest sprzeczne z art. 59 § 1 pkt 1 Prawa spółdzielczego, gdyż do wyłącznej kompetencji zebrania grupy – a nie zarządu - należy wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. Zgodnie bowiem z art. 59 § 2 pkt 1 Prawa spółdzielczego do uprawnień zebrań grup członkowskich należy wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli.

 

Skoro zgodnie z § 33 ust. 3 Statutu przedstawicieli wybiera się na okres 5 lat, a okres ten liczy się od daty najbliższego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, i co jest bezsprzeczne w niniejszej sprawie, okres 5 lat jeszcze nie upłynął, to nie jest prawnie możliwe w trakcie trwania tej kadencji ustalenie na nowo składu poszczególnych grup członkowskich, gdyż takie „przetasowanie” może prowadzić do zmiany liczby przedstawicieli, a co za tym idzie powołania nowych lub odwołania starych, aby dostosować liczbę przedstawicieli do liczby osób wchodzących w skład danej grupy. Tymczasem nie jest możliwe odwołanie przedstawiciela i brak wyboru w jego miejsce nowego przedstawiciela, co wynika z § 33 ust. 4 Statutu. Tak samo nie jest możliwe powołanie przedstawiciela w trakcie pięcioletniej kadencji przedstawicieli bez uprzedniego odwołania przedstawiciela, co również wynika z § 33 ust. 4 Statutu. Należy pamiętać, że w wyroku z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 158/00 Sąd Najwyższy przesądził, że jeśli w statucie spółdzielni przewidziano jedynie wybór innego przedstawiciela członków na miejsce tego, który utracił mandat, nie jest dopuszczalne w czasie trwania kadencji dokonywanie uzupełniającego wyboru dalszych przedstawicieli dla dostosowania ich liczby do aktualnego stanu członków spółdzielni (vide: Komentarz Prawo Spółdzielcze, K. Kwapisz – Krygiel, wydanie 3., art. 59, str. 154, Komentarz Prawo Spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, A. Stefaniak, wydanie 14., art. 59, str. 188 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 158/00)

 

Przypominam, że § 11 ust. 1 Statutu przewiduje, że wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielczego lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku niewypełniania obowiązków członkowskich z powodów przez siebie zawinionych. W sytuacji, gdy zarząd dopuszcza się naruszenia przepisów prawa oraz Statutu i w ten sposób dąży do unicestwienia podstawowych praw członków, to dalsze pozostawanie w spółdzielni przez osoby piastujące funkcje członków zarządu nie da się pogodzić z postanowieniami statutu i zasadami współżycia społecznego.

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

Agata Pilch-Wojcieszek

radca prawny

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2019, 08:58:02