Członkowie reprezentowani przez r.pr. Agatę Pilch-Wojcieszek

 

Kancelaria Prawna Agata Pilch-Wojcieszek

adres do korespondencji: ul. Kochanowskiego 24/7

60-846 Poznań

Do Komisji Rewizyjnej Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Wilczynie

 

WNIOSEK O ZBADANIE ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZE STATUTEM ORAZ ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw - pełnomocnictwa w załączeniu -
w wykonaniu uprawnień przysługujących moim Mocodawcom na podstawie § 14 Statutu wnoszę o zbadanie, czy zarząd był uprawniony do zwołania następujących grup członkowskich:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 9.00, w biurze masarni,

 2. Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17, w biurze zarządu,

 3. Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18, w biurze zarządu,

 4. Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30, w biurze zarządu,

 5. Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20, w biurze zarządu.

 

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2019 r. do zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie wpłynęło zawiadomienie o następujących zebraniach grup członkowskich, które mają się odbyć w Szamotułach przy ul. Dworcowej 28 w następujących terminach:

 1. Masarnia – 7 czerwca 2019 r., godz. 15.30,

 2. Produkcja Zwierzęca – 7 czerwca 2019 r., godz. 16.30,

 3. Handel – 7 czerwca 2019 r., godz. 19.00,

b) Produkcja Polowa – 8 czerwca 2019 r, godz. 17,

c) Mieszalnia Pasz – 8 czerwca 2019 r., godz. 18,

d) Warsztat + kierowcy – 8 czerwca 2019 r., godz. 19.30,

e) Administracja – 8 czerwca 2019 r., godz. 20.

Porządek obrad zebrań grup członkowskich Masarnia, Produkcja Polowa oraz Mieszalnia Pasz przewidywał:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Wybór przewodniczącego zebrania

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata,

b) powołania delegata grupy,

c) odwołania członków obecnego zarządu RKS,

d) powołania nowych członków zarządu RKS,

e) odwołania członków komisji rewizyjnej,

f) powołania nowych członków komisji rewizyjnej,

g) proponowanych zmian w statucie,

h) sprzedaży i podziału majątku RKS wartości do 5 mln zł (propozycja Zarządu)

 1. Wolne głosy i wnioski

 2. Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad zebrania Grupy Administracja, Handel i Produkcja Zwierzęca nie zawierał podjęcia uchwał w sprawie odwołania delegatów ze względów na kontrowersje wokół prawidłowości odwołania poprzedniego i powołania nowego delegata oraz powołania delegata grupy. Natomiast porządek obrad grupy Warsztat przewidywał odwołanie obecnego delegata i powołanie w jego miejsce nowego delegata.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. zarząd wywiesił ogłoszenia dotyczące zebrań grup członkowskich wskazanych w petitum niniejszego pisma z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania,

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

 3. Wybór komisji skrutacyjnej,

 4. Odwołanie przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 5. Wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków,

 6. Zakończenie zebrania.

 

Zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu zebranie grupy członkowskiej w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów dokonuje wyboru przewodniczącego oraz sekretarza, którzy stanowią prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej. W myśl § 44 ust. 2 Statutu następne Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje prezydium zebrania grupy. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebranie Grupy Członkowskiej jej prezydium zawiadamia członków grupy przez wywieszenie ogłoszenia w gospodarstwie lub ośrodku spółdzielni na 7 dni przed terminem zebrania. § 45 ust. 1 lit. c Statutu przewiduje, że Zebranie Grupy Członkowskiej powinno być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu. Zgodnie z § 45 ust. 3 Statutu w przypadkach określonych w ust. 2 Zebranie Grupy Członkowskiej zwołuje się w terminie 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli zebranie nie zostanie zwołane w tym terminie, zwołuje je niezwłocznie Zarząd spółdzielni.

 

Z powyższych postanowień Statutu w sposób jednoznaczny wynika, że zarząd absolutnie nie miał prawa zwołania zebrań grup członkowskich, gdyż nie jest prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej. Zarząd ma jedynie uprawnienie do żądania zwołania zebrania grupy, co nie jest równoznaczne z legitymacją do zwołania zebrania grupy. Jedyny przypadek, kiedy zarząd jest uprawniony do zwołania zebrania grupy jest wskazany w § 45 ust. 3 w zw. z ust. 2 Statutu. Rzecz jednak w tym, że w niniejszej sprawie żaden uprawniony podmiot wskazany w § 45 ust. 2 Statutu nie złożył żądania zwołania zebrania grup, co powoduje, że nie mogło powstać po stronie zarządu uprawnienie wskazane w § 45 ust. 3 Statutu.

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

Agata Pilch-Wojcieszek

radca prawny

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.06.2019, 09:03:10